CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed

Info & downloads

← terug naar overzichtspagina

HOE FINANCIERT U UW BEDRIJFSVASTGOED?

Om te investeren heb je vermogen nodig. Of je doet beroep op eigen vermogen of op vreemd vermogen of een combinatie van beide. Wanneer de onderneming duidelijk bepaald heeft hoeveel extra middelen ze nodig heeft, dient ze nog te overwegen welke financieringsvorm voor haar het meest geschikt is.

Deze keuze gebeurt best met het nodige overleg, want elke keuze voor een bepaalde financieringsvorm heeft zijn eigen gevolgen betreffende:

  • mate waarin de onafhankelijkheid van de onderneming wordt opgegeven
  • de garanties die verstrekt worden aan de verschaffer van de middelen
  • de kostprijs en invloed op het rendement
  • het effect op het financieel evenwicht van de onderneming

Het is uitermate belangrijk om de keuze van de financieringsvorm af te stemmen op de kredietbehoeften rekening houdend met de levensfase waarin de onderneming zich bevindt. 

FINANCIERING

Bedrijfsvastgoed wordt meestal gefinancierd met investeringskrediet of wentelkrediet. Het is interessant om een kredietvorm te kiezen die flexibiliteit biedt om meer en/of vaker te betalen. 

Met een investeringskrediet bepaal je zelf of je een vaste of variabele rentevoet neemt, en of je maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks terugbetaalt. De looptijd van de lening zal afhangen van de economische levensduur van wat ermee gefinancierd wordt. Gebeurt de aankoop in schijven, dan neemt u het krediet ook in schijven op. 

Banken vragen sinds kort ook dat ondernemingen meer eigen middelen injecteren bij een aankoop; dit kan gaan tot zelfs 40% van het aankoopbedrag.

LEASING

Leasing is de verzamelnaam van verschillende leasing-producten die naast de financiering van uw project, afhankelijk van uw situatie, kunnen inspelen op een aantal bijkomende behoeftes waaronder gunstige fiscaliteit, of budgettaire optimalisatie.

Dit is de oplossing voor 100% financiering tegen een looptijd die exact aansluit bij de levensduur van het bedrijfsmiddel. Sale and lease back houdt in dat je het bedrijfspand verkoopt en het dan vervolgens terug van de bank of andere derde leased.

In deze formule is het bedrijfsgebouw de belangrijkste waarborg voor de leasinggever. 

Alle gebouwde onroerende goederen die de leasingnemer gebruikt voor de uitoefening van zijn professionele activiteit, zoals industriële gebouwen, kantoren, logistieke gebouwen, commerciële gebouwen, enz. komen in aanmerking. 

Volgende zaken zijn mogelijk:

  • grond + gebouw of alleen gebouw
  • zowel nieuwbouw als bestaand gebouw
  • volledig gebouw of deel van een kantoorgebouw
  • onder btw-regime of onder het regime van de registratierechten

Het leasebedrag moet meestal minimaal 500 000 euro voor bestaande onroerende goederen en 625 000 euro voor nieuw op te richten onroerende goederen, bedragen.

In tegenstelling tot een huurformule is er geen prefinanciering van de BTW en is volledige BTW-recuperatie op de investering mogelijk bij eigen gebruik. 

Onder leasing vallen twee vormen:

1. Financial lease

We spreken over een financiële leasing als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  • het gaat om gebouwde onroerende goederen;
  • het in het gebouw geïnvesteerde kapitaal wordt volledig opnieuw samengesteld tijdens de duur van de onroerende leasingovereenkomst (inclusief interest en kosten).

In deze vorm wordt alleen de investering gefinancierd. De overige kosten (onderhoud, …) betaalt de onderneming zelf. Op de balans staan de bedrijfsmiddelen als eigendom, de financiering van de bedrijfsmiddelen als vreemd vermogen.

Dankzij onroerende leasing kan het onroerend goed onttrokken worden aan het ondernemingsrisico.

2. Onroerende renting

Renting biedt de mogelijkheid tot buitenbalansfinanciering en leidt tot een versnelde ten laste nemen van het onroerend goed in de kosten.

We spreken over een operationele leasing of renting als het in het gebouw geïnvesteerde kapitaal niet volledig opnieuw wordt samengesteld tijdens de duurtijd van de operationele leasingovereenkomst (inclusief de betaling van interest en kosten).

De boekhoudkundige verwerking van een renting vereist dat het geleasede onroerend goed op de balans geboekt blijft van de kredietverlener en dat de leasingnemer de leasingvergoedingen als huurkosten in de resultatenrekening verwerkt.


Onze Creas-medewerkers hebben ook op dit vlak de nodige expertise in huis om u in uw financiëringstraject accuraat te adviseren en te begeleiden. CREAS bedrijfsvastgoed - HOE FINANCIERT U UW BEDRIJFSVASTGOED?