CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed CREAS bedrijfsvastgoed

Info & downloads

← terug naar overzichtspagina

WAT BETEKENT DE EU2020-STRATEGIE VOOR UW BEDRIJFSGEBOUW?

Dat de EU2020-strategie inzet op duurzame en slimme (innovatie en kennis) groei voor iedereen (maximale werkgelegenheid en kansen) is naderhand duidelijk. Voor de EU betekent dit niet alleen een economie die weinig CO2produceert maar tevens een economie die zuinig omspringt met de natuurlijke bronnen. Deze inzet moet helpen in de wereldwijde strijd tegen de opwarming van het klimaat en het broeikaseffect.

De Europese doelstellingen worden samengevat in een 20/20/20 combinatie en houdt in dat we tegen 2020

 • 20% minder energie verbruiken
 • 20% energie uit hernieuwbare energiebronnen halen
 • 20% minder broeikasgassen uitstoten
 • De lidstaten moeten deze doelstellingen omzetten in concrete acties en programma’s, regels en normen.

Deze Europese duurzaamheidsambities hebben een invloed op bestaande en nieuwe bedrijfspanden.

Op heden betaan nog geen verplichtingen om bestaande bedrijfsgebouwen aan te passen aan bepaalde duurzaamheidsnormen. Naar alle vermoeden zitten die verplichtingen er wel aan te komen.

Welke bedrijfsgebouwen vallen onder de EPB-regeling?

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de gebruikers er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de geldende EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De actuele eisen worden regelmatig aangescherpt en zullen tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN) bereiken.

De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van:

 • de bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw, ziekenhuis, horeca, winkels, ...)
 • de aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie)
 • het jaar van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Momenteel zijn er nog aanzienlijke regionale verschillen. Hoewel de doelstellingen in gans het land dezelfde zijn, heeft zowel het Vlaamse, het Waalse als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen regelgeving ontwikkeld. Afhankelijk waar uw bedrijfspand zich bevindt zijn aparte regels geldig.

Voor meer info:

 • Vlaanderen: www.energiesparen.be en www.agentschapondernemen.be
 • Wallonië: www.energie.wallonie.be
 • Brussel: www.leefmilieubrussel.be

EPB, wat houdt dat in?

De regelgeving respecteren is één zaak. Maar, de kaart trekken van hernieuwbare energie en een betere energie-efficiëntie nastreven biedt ook voor de eigenaar en de gebruiker voordelen.

Het nemen van duurzame maatregelen betekent niet automatisch investeren in duurdere technologieën of materialen. Het komt er vooral op aan de juiste keuzes te maken bij het ontwerp en de toepassing ervan op uw energieprojecten.

Voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) gelden EPB-eisen op vlak van:

 • thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden
 • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie
 • binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.

Wat is het verschil tussen EPB en EPC?

Het grootste verschil tussen deze twee begrippen is dat EPB-meting verplicht uitgevoerd wordt bij nieuwe gebouwen, uitbreidingen of verbouwingen. Terwijl het EPC (energieprestatiecertificaat) wordt opgesteld voor openbare gebouwen (EPC-C of type C), bij verkoop/ verhuur van bestaande woningen (EPC-A of type A) en bij verkoop/verhuur van bedrijfsgebouwen (EPC-D of type D).

Het doel van een EPB-studie is om de energieprestaties van een bouwproject zo optimaal mogelijk te maken, waarbij het binnenklimaat aangenaam blijft en ondertussen het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt. Een EPB kan opgesteld worden door een EPB-verslaggever, die moet geregistreerd zijn bij het Vlaams Energieagentschap.

Het EPC moet de potentiële koper of huurder of de bezoeker van een openbaar gebouw op de hoogte brengen van het energieverbruik van het gebouw. Het kengetal dat weergegeven wordt op het certificaat wordt uitgedrukt in kWh/m2. Hoe lager het kengetal, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Voorlopig is de EPC-D bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw, zoals winkel, kantoor, ... nog niet verplicht. De concrete invoerdatum van het EPC-D bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is nog niet bekend. Maar, de invoering wordt verwacht in de loop van 2016. Tot dan is er geen EPC nodig bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen.

Wordt zeker vervolgd…CREAS bedrijfsvastgoed - WAT BETEKENT DE EU2020-STRATEGIE VOOR UW BEDRIJFSGEBOUW?